Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

Bestellingen/opdracht: de in de onderling overleg tussen consument en ondernemer te bepalen producten of werkzaamheden die door de opdrachtnemer verricht moeten worden en de voorwaarden waaronder dit moet gebeuren.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

  • Betuwesteigerhout
  • Koopsestraat 5
  • 4011LS Zoelen
  • Tel: 06-18543917
  • Email: info@betuwesteigerhout.nl
  • Kvk- nummer: 50247743
  • BTW- identificatienummer: NL 176678943B01

Artikel 3 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elk tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld via de website van de ondernemer: www.betuwesteigerhout.nl

Artikel 4 – Het aanbod

Het aanbod bevat een volledige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten.

De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van de afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten.

Producten kunnen in het echt anders over komen dan op de website van de ondernemer geplaatste foto’s. Kleuren en formaten kunnen door beeldschermresolutie, belichting en optische vertekening afwijken van de werkelijkheid. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

Artikel 5 – Overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand op het moment van de aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

De in de overeenkomst afgesproken bestelling/opdracht dient voorafgaand aan de levering betaald te worden. De betaling kan contant bij levering of via de bank worden overgemaakt naar rekeningnummer RABO 1289.31.930 t.a.v. Betuwesteigerhout te Zoelen.

Ontbinding van de overeenkomst kan binnen 24 uur na totstandkoming van de overeenkomst via een email naar de ondernemer.

De ondernemer stort het al betaalde bedrag binnen 3 werkdagen terug op de rekening van de consument.

Als de betaling niet binnen 10 werkdagen na het plaatsen van de bestelling is ontvangen wordt de bestelling automatisch geannuleerd.

Betaling dient te geschieden op de dag van de levering, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 6 – De aflevering

De aflevering vindt plaats op het adres van de ondernemer. Hiervoor kan per email of telefonisch een afspraak worden gemaakt met de ondernemer.

Artikel 7 – Retourneren

De geleverde artikelen gemaakt in opdracht kunnen niet geretourneerd worden. Indien een product beschadigd wordt afgeleverd, dient consument direct contact op te nemen met de ondernemer.

Artikel 8 – De prijs

De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW tenzij anders overeengekomen.

Artikel 9 – Klachtenregeling

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

Klachten dienen bij voorkeur per e-mail te worden ingediend bij de ondernemer, de ondernemer zal dan z.s.m. contact opnemen met de consument.

Artikel 10 – Copyright

Het is verboden om zonder schriftelijke toestemming tekst- en/ of beeldmateriaal uit de website www.betuwesteigerhout.nl over te nemen, te publiceren, te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken. Bij overtreding is de ondernemer genoodzaakt juridische stappen te ondernemen.